Cursus toegepaste statistiek in Genstat of R

Date
15.01 — 11.04.2019
Location
Wageningen University & Research, Wageningen, Netherlands

Cursus toegepaste statistiek – 8 dagen – in Genstat of R

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder statistiek. Een goede statistische achtergrond helpt bij het effectief opzetten van onderzoek en het beantwoorden van de relevante onderzoeksvragen. En door de beschikbaarheid van statistische software zijn onderzoekers in staat om zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen. Het is daarbij essentieel dat in elke fase van het onderzoek de juiste keuzen worden gemaakt.

Statistiek cursus  met voorbeelden uit de life sciences

In deze cursus ligt het zwaartepunt op het toepassen van statistische methoden en modellering op voorbeelden uit de life sciences (plant, dier, voeding en groene ruimte). De theoretische onderbouwing ontbreekt waar nodig is niet, maar de nadruk ligt op het aanleren van het begrip welke statistische technieken nodig zijn om het experiment of onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Proefopzetten, van eenvoudig tot
complex, variantie analyse en gegeneraliseerde lineaire regressie modellen komen uitgebreid aan bod. Het hoe en waarom van verschillende statistische analyse methoden wordt uitgelegd en geoefend tijdens de computer practica.

Volg de cursus in GenStat of R

De deelnemer kan tijdens de cursus werken met de statistische software GenStat of R.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor onderzoekers (hbo- of wo-niveau), werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid of onderzoeksinstituten en voor docenten in het hoger (agrarisch) onderwijs. Mocht u twijfelen of u tot de doelgroep behoort of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust contact met ons op!

Resultaat

Het doel van deze cursus is om de algemene principes van proefopzet, data-analyse en modellering uiteen te zetten. Verschillende statistische methoden worden geïllustreerd met voorbeelden uit de life sciences. Na afloop van de cursus kan de onderzoeker hetgeen geleerd is, toepassen
in het eigen onderzoek.

Programma

Elke cursusdag bestaat uit een theoretische sessie en een praktische sessie met GenStat of R. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze, naast elke cursusdag, ongeveer een dag besteden aan zelfstudie en het uitwerken van opgaven die betrekking hebben op data uit de eigen onderzoekspraktijk. Hierbij en ook tijdens de computer practica is er veel ruimte voor individuele feedback.

Het boek Statistiek voor onderzoekers, door S.L.G.E. Burgers en J.H. Oude Voshaar, wordt uitgereikt en wordt gebruikt tijdens de cursus en voor zelfstudie.

Dag 1 en 2

Eenvoudige statistische begrippen en technieken; populaties, steekproeven, betrouwbaarheids-intervallen, toetsen van hypothesen, vergelijken van 2 populaties en van meer dan 2 populaties, lineaire regressie met één predictor variabele, modelcontrole.

Dag 3

Opzet en analyse van eenvoudig experimenteel onderzoek: volledig gewarde proeven, gewarde blokkenproeven, experimenten met meer behandelingsfactoren, interactie van behandelingsfactoren, proportionele effecten van behandelingsfactoren, co-variantie analyse.

Dag 4

Opzet en analyse van complexere experimenten: screeningsexperimenten (2n-proeven), Latijnse vierkanten, splitplot-proeven, proeven met meerdere variantiecomponenten, proeven met herhaalde waarnemingen
aan experimentele eenheden.

Dag 5

Regressie met meer predictoren: multipele lineaire regressie, vergelijking van modellen, selectie van predictoren, regressie met kwalitatieve predictoren, modellen met meerdere variatiebronnen en schatten
van variantiecomponenten (mbv REML).

Dag 6

Polynomen, niet-lineaire modellen: polynomen, optimaliseren van respons, exponentiële curven, groeicurven, inverse polynomen.

Dag 7 en 8

Gegeneraliseerde lineaire modellen: binominale en poissonverdeling, modellen voor binaire respons (logistische regressie), modellen voor telgegevens (log lineaire modellen), modellen voor ordinale respons,
overdispersie en quasi likelihood.

Cursusleiding

Ir. SLGE (Saskia) Burgers, Wageningen University & Research, Biometris.

  • De prijs voor deze cursus bedraagt € 3.750,-. Dit is inclusief tijdelijke Genstat-licentie, cursusmap, boek, lunches en koffie/thee/frisdrank.
  • Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is 16.
  • Aantal dagen: 8
  • Data: 15 en 31 januari, 11 en 26 februari, 13 en 21 maart en 2 en 11 april 2019
  • De inschrijftermijn loopt tot 17 december 2018. Na deze datum ontvangen deelnemers een email met informatie over de locatie, betalingswijze, het programma en de deelnemerslijst.

Read more